Spracovanie osobných údajov

Poskytnutím a odoslaním údajov dotknutá osoba v súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o  voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) vyjadruje súhlas, aby spoločnosť Dúhové bývanie 8 s. r. o., so sídlom Palánok 1, 949 01 Nitra, identifikačné číslo 54 723 507 (ďalej len „Prevádzkovateľ‘) spracúvala osobné a kontaktné údaje, ktoré jej boli poskytnuté, a to za účelom:

  1. prípravy zmluvnej dokumentácie na prevod nehnuteľností,
  2. poskytnutia týchto údajov  finančnému  agentovi,  ktorý  sprostredkúva  poskytnutie úverov na financovanie nadobudnutia nehnuteľností, ku ktorým sa bude pripravovať zmluvná dokumentácia, a to najmä spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II 16920, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo 36 752 606.

Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním elektronického oznámenia na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@duhovebyvanie8.sk alebo formou písomného oznámenia zaslaného Prevádzkovateľovi na vyššie uvedenú adresu jeho sídla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť‘ spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že dovŕšila 16 rokov veku, resp. že udelenie tohto súhlasu schválil jej zákonný zástupca.

Osobné údaje spracúva vo vlastnom mene Prevádzkovateľ (emailová adresa info@duhovebyvanie8.sk, telefónne číslo +421 917 622 227).

Osobné údaje sú spracúvané  na  účel prípravy zmluvnej dokumentácie  na  prevod  nehnuteľností a za účelom ich poskytnutia finančnému agentovi, ktorý sprostredkúva poskytnutie úverov na financovanie nadobudnutia nehnuteľností, s tým, že samotné spracúvanie osobných údajov finančným agentom, ktorému budú údaje poskytnuté, nie je  vykonávané  v  mene Prevádzkovateľa a preto nie je predmetom tohto súhlasu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle  ust. Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, ktorý je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať‘ v súlade s ust. Čl. 7 ods. 3 Nariadenia, resp. ust. § 14 ods. 3 Zákona a nevyhnutnosť‘ spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy,  ktorej  zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle ust. Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, resp. ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

Osobné údaje budú spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí spolupracujú s Prevádzkovateľom na zmluvnom základe (najmä v oblasti sprostredkovateľskej činnosti a marketingu) a sprostredkovateľov, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby v oblasti účtovníctva a informačných technológií. Príjemcami osobných údajov sú aj členovia orgánov Prevádzkovateľa, zamestnanci Prevádzkovateľa a finanční agenti, ktorí sprostredkúvajú poskytnutie úverov na financovanie nadobudnutia nehnuteľností.

Prevádzkovateľ‘ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania súhlasu udeleného na ich spracúvanie, resp. po dobu trvania záväzkového vzťahu založeného zmluvou medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Po skončení tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v obsahovom a časovom rozsahu, ktorý je Prevádzkovateľ‘ povinný zachovať‘ v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä z oblasti daní, účtovníctva a archívnictva), najdlhšie však po dobu 10 rokov od skončenia doby trvania súhlasu na spracúvanie osobných údajov, resp. od skončenia doby trvania záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.       ‚

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať‘ od Prevádzkovateľa v súlade s ust. Čl. 15 Nariadenia, resp. ust. § 21 Zákona prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  2. uplatňovať‘ v súlade s ust. Čl. 16 Nariadenia, resp. ust. § 22 Zákona právo na opravu osobných údajov,
  3. uplatňovať‘ v súlade s ust. Čl. 17 Nariadenia, resp. ust. § 23 Zákona právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
  4. uplatňovať‘ v súlade s ust. Čl. 18 Nariadenia, resp. ust. § 24 Zákona právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. uplatňovať‘ v súlade s ust. Čl. 20 Nariadenia, resp. ust. § 26 Zákona právo na prenosnosť osobných údajov,
  6. namietať v súlade s ust. Čl. 21 Nariadenia, resp. ust. § 27 Zákona spracúvanie osobných údajov,
  7. podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v súlade s ust. § 100 Zákona.

Poskytovanie spracúvaných osobných údajov je dobrovoľným rozhodnutím dotknutej  osoby, ktoré nie je požadované zákonom, zmluvou alebo opatreniami potrebnými na uzavretie zmluvy. S neposkytnutím osobných údajov nie sú spojené žiadne následky.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude použité automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ust. Čl. 22 Nariadenia, resp. ust. § 28 Zákona.